SPECJALIZACJE

Prawo cywilne

 • windykacja należności
 • udzielanie porad prawnych i opinii prawnych
 • reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku
 • sprawy o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych tj. dobrego imienia, czci, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji
 • o zapłatę
 • odwołanie darowizny
 • zasiedzenie
 • ochronę własności
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • eksmisję
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • postępowanie egzekucyjne

 

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • kontakty
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • podział majątku
 • przysposobienie (adopcja)
 • zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa
 • o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
 • o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • władzę rodzicielską, w tym o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich
 • porwania rodzicielskie
 • mediacja

 

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego czy wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • wsparcie, porady prawne i poradnictwo przedsądowe dotyczące najpewniejszych sposobów zabezpieczenia członków rodzin

 

Prawo umów i handlowe

 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym, w tym: sprzedaży, pożyczki, o dzieło, najem, dzierżawę, o współpracy, darowizny, spółki, o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, licencyjnych, przewozu
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umów, o zapłatę, o odszkodowanie
 • reprezentacja klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego
 • kompletna i bieżąca obsługa małych i średnich przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń
 • doradztwo prawne przy tworzeniu wyżej wymienionych podmiotów i pełna obsługa ich organów
 • opiniujemy i opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów związanych z ich działalnością
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS
 • stała obsługa korporacyjna (przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.)
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności

 

Prawo pracy

 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o wzajemne rozliczenia pracownika i pracodawcy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia czy odprawy
 • sprawy o mobbing, o odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, umów menadżerskich oraz innych najczęściej występujących na rynku pracy

 

Prawo mieszkaniowe, spółdzielcze i lokalowe

 • sprawy o zapłatę czynszu
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • o eksmisję
 • o zameldowanie i wymeldowanie
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
 • badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów przy nabyciu nieruchomości
 • opiniowanie i sporządzanie m.in. umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, najmu, dzierżawy
 • o zasiedzenie, naruszenie posiadania, sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej oraz w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości

 

Prawo administracyjne

 • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • skarga na czynności egzekucyjne
 • wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

 

[Powrót do strony głównej]